Allied Solutions Poland Sp. z o.o.

Allied Solutions Poland Sp. z o.o. (logo)

OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA POPRZEZ UDOSTĘPNIENIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁKI ALLIED SOLUTIONS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Opublikowano 3 lipca 2024 roku

Zarząd spółki ALLIED SOLUTIONS POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 § 2¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526), że w dniu 25 czerwca 2024 roku Zarządy obu łączących się spółek, to jest:

  1. spółki Korona JV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Przy Bażantarni 11, 02-793 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000056009, numer NIP: 5262281014, REGON: 014845181, o kapitale zakładowym w kwocie 800.000,00 złotych („Spółka Przejmująca”), oraz

  2. spółki Allied Solutions Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Łyżwiarskiej 1 lok. 11, 02-505 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000276959, numer NIP: 5213427073, numer REGON: 140857835, o kapitale zakładowym w kwocie 60.000,00 złotych („Spółka Przejmowana”),
  3. uzgodniły, zaakceptowały i podpisały Plan Połączenia („Plan Połączenia”) wyżej wskazanych Spółek.

    W związku z powyższym, Zarząd Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, na podstawie art. 500 § 2 i 2¹ KSH, niniejszym nieodpłatne udostępnia do publicznej wiadomości Plan Połączenia wraz z wszystkimi załącznikami.Plan połączenia spółek Korona JV sp. z o.o. z Allied Solutions Poland sp. z o.o.


Wizytówka firmy

Adres ul. Łyżwiarska 1/11
02-505 Warszawa, Poland
Telefon +48 22 881 14 35
Faks +48 22 845 07 55
Nr KRS 0000276959
Nr Regon 140857835
Nr NIP 5213427073
www www.AlliedSolutions.pl


 Copyright © 2008 Allied Solutions Poland Sp. z o.o. Created by SharkTime.com